തിരുവല്ല : താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ മോർച്ചറി അസിസ്റ്റന്റിന്റെ താത്കാലിക ഒഴിവുണ്ട്. പ്രായപരിധി 40 വയസ്സ്, യോഗ്യത പത്താം ക്ലാസ്. അപേക്ഷ 7ന് 5 മണിവരെ സ്വീകരിക്കും

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here