കോന്നി ∙ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എച്ച്എംസി മുഖേന സെക്യൂരിറ്റി ഓഫിസറെ (വിമുക്ത ഭടന്മാർ മാത്രം) ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ 179 ദിവസത്തേക്ക് നിയമിക്കുന്നു. അഭിമുഖം ഫെബ്രുവരി 6ന് 11 ന്. പ്രായപരിധി 65. ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ, പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയും ഹാജരാക്കണം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here