കോട്ടയം∙ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഐടിഐ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ സിവിൽ, ഫിറ്റർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ തസ്തികകളിൽ അപ്രന്റിസിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. www.apprenticeshipindia.gov.in എന്ന പോർട്ടലിൽ ഓൺലൈൻ റജിസ്ട്രേഷനും തുടർന്നു രേഖകളുമായി തിരുനക്കര മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർഐ സെന്ററിൽ ഓഫ്‌ലൈൻ റജിസ്ട്രേഷനും നടത്തണം. ഫോൺ. 04812561803, 9495393932.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here