കൊല്ലം: മികച്ച മൃഗക്ഷേമ പ്രവർത്തകർക്കും സംഘടനകൾക്കും സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പുരസ്കാരത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം.10,000 രൂപയാണ് പുരസ്കാരം. 2023- 24 കാലയളവിൽ മികച്ച ജന്തുക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ വ്യക്തികളും സംഘടനകളും പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും ഫോട്ടോകളും സഹിതം കൊല്ലം തേവള്ളി ജില്ലാ വെറ്ററിനറി കേന്ദ്രത്തിൽ 25 ന് മുമ്പ് അപേക്ഷ നൽകണം.. അപേക്ഷ ഫോറം ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഗവ. മൃഗാശുപത്രികളിലും ലഭ്യമാണ്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here