അടൂർ∙ പറക്കോട് അഡീഷനൽ ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫിസിന്റെ പരിധിയിലുള്ള ഏറത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ അങ്കണവാടികളിലെ വർക്കർ / ഹെൽപ്പർ തസ്തികകളിലേക്ക് ഏറത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിര താമസക്കാരായ വനിതകളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വർക്കർ തസ്തികയിലേക്ക് എസ്എസ്എൽസി പാസായിരിക്കണം. ഹെൽപ്പർ തസ്തികയിലേക്ക് എസ്എസ്എൽസി ജയിച്ചവർ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല . പ്രായപരിധി: 18നും 46 നും മധ്യേ. ഫെബ്രുവരി 5നു മുൻപേ അപേക്ഷിക്കണം. 04734 216444

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here